Skip to main content

Warunki licencji udzielanej przez producenta na korzystanie z oprogramowania urządzenia Asystent™

 

Niniejszy dokument określa warunki licencji, której udziela spółka SimpleStep Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu każdemu przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą i każdej spółce, którzy kupili urządzenie Asystent™ wraz z oprogramowaniem. Korzystanie z urządzenia Asystent™ wraz z oprogramowaniem jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków określonych w niniejszym dokumencie.

 

I. Definicje

 1. Administrator – administrator danych osobowych, którym jest Producent.
 2. Asystent – urządzenie elektroniczne Asystent™ wraz z zasilaczem oraz kablem ethernet.
 3. Kupujący – przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub spółka, którzy kupili od Sprzedawcy Asystenta i uzyskali licencję na korzystanie z Oprogramowania.
 4. Licencja – bezterminowa, niezbywalna (bez prawa udzielania sublicencji), niewyłączna, nieograniczona terytorialnie lub czasowo licencja na korzystanie z Oprogramowania na warunkach określonych w Warunkach licencji i ze skutkiem rozporządzającym z chwilą zapłaty całości wynagrodzenia określonego w Umowie.
 5. Oprogramowanie – ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla Asystenta do realizacji wyznaczonych przez niego celów.
 6. Producent – SimpleStep sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Macieja Rataja 50, 61-695 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000096209, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 PLN, posiadającą numer NIP 9721324878, REGON 521245043.
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. Sprzedawca – Producent lub jakikolwiek podmiot trzeci działający w imieniu i na rzecz Producenta i sprzedający Asystenta, w tym dealer, dystrybutor lub agent Producenta.
 9. Umowa – umowa sprzedaży urządzenia Asystent™ zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym lub inny dokument potwierdzający nabycie przez Kupującego od Sprzedawcy urządzenia Asystent™.
 10. Warunki Licencji – niniejszy dokument regulujący zasady udzielania licencji na korzystanie z Oprogramowania.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Producent oświadcza, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do Oprogramowania, i że może nim rozporządzać w pełnym przewidzianym przez prawo zakresie.
 2. Producent udziela Kupującemu Licencji na korzystanie z Oprogramowania.
 3. Producent, z chwilą udzielenia Licencji przenosi na Kupującego własność wszelkich ewentualnych egzemplarzy oraz nośników Oprogramowania wydanych Kupującemu.

 

III. Warunki udzielenia Licencji

 1. Licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji:
  1. korzystania przez Kupującego z Oprogramowania zgodnie z jego funkcjonalnościami, w tym w szczególności w celu prowadzenia przez Kupującego działalności gospodarczej;
  2. umożliwienia korzystania z Oprogramowania użytkownikom będącym pracownikami lub współpracownikami Kupującego w taki sposób aby każdy z nich miał dostęp do Oprogramowania w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  3. tworzenia za pomocą Oprogramowania baz danych, raportów, wydruków, analiz oraz dokumentów oraz wykorzystywania takich efektów pracy Oprogramowania w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Kupującego, w tym kopiowania i archiwizowania tych efektów pracy,
  4. podejmowania działań niezbędnych do współdziałania Oprogramowania z innymi programami komputerowymi Kupującego.
 2. Licencja nie obejmuje prawa do:
  1. wprowadzania Oprogramowania do obrotu,
  2. przekazywania Oprogramowania osobom trzecim w żadnej formie prawnej, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie,
  3. odtwarzania lub zezwalania na odtwarzanie kodu źródłowego Oprogramowania, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami prawa,
  4. ujawniania wyników jakichkolwiek testów porównawczych Oprogramowania bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Sprzedawcy,
  5. modyfikacji, tłumaczenia (dekompilacji), dzielenia na części całości lub fragmentów Oprogramowania lub kodu źródłowego Oprogramowania.

IV. Naruszenie Warunków Licencji

 1. W przypadku korzystania przez Kupującego z Oprogramowania w sposób, o którym mowa w pkt. III ppkt 2 Warunków Licencji bez zezwolenia, Kupujący zobowiązuje się zapłacić Producentowi karę umowną w wysokości 20-krotności wynagrodzenia określonego w Umowie za każde naruszenie.
 2. Producent zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w zakresie w jakim szkoda przewyższy wysokość kary umownej, o której mowa w pkt. 1 powyżej.

 

V. Klauzula informacyjna Producenta

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest SimpleStep sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Macieja Rataja 50, 61-695 Poznań.
 2. Kontakt w zakresie ochrony danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: rodo@simplestep.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, w tym korzystania z Asystenta, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z Umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności dostawcom usług, na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 6. Każdej osobie fizycznej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 7. Każdej osobie fizycznej przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy, w tym do korzystania z Asystenta.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (poza EOG) jeśli ma tam siedzibę usługodawca Administratora. W związku z możliwością przekazania danych osobowych poza terytorium EOG, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Dane osobowe mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy. W żadnym przypadku przekazanie danych osobowe nie zwalnia Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami Licencji zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków Licencji zostałoby uznane za nieważne lub nieskuteczne przyjmuje się, iż nie naruszy to ważności ani skuteczności pozostałych postanowień Warunków Licencji.
 3. Ewentualne spory związane z wykonaniem Warunków Licencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Producenta.