Skip to main content

Warunki gwarancji udzielanej przez producenta urządzenia Asystent™

 

Niniejszy dokument określa warunki gwarancji, której udziela spółka SimpleStep Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu każdemu przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą i każdej spółce, którzy kupili urządzenie Asystent™. Korzystanie z urządzenia Asystent™ jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków określonych w niniejszym dokumencie.

 

I. Definicje

 1. Administrator – administrator danych osobowych, którym jest Producent.
 2. Asystent – urządzenie elektroniczne Asystent wraz z zasilaczem oraz kablem ethernet.
 3. Awaria – zatrzymanie lub zakłócenie działania Asystenta lub Oprogramowania uniemożliwiające ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
 4. Gwarancja – niniejszy dokument regulujący zasady udzielania gwarancji na Asystenta i Oprogramowanie.
 5. Kupujący – przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub spółka, którzy kupili od Sprzedawcy Asystenta i uzyskali licencję na korzystanie z Oprogramowania.
 6. Oprogramowanie – ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla Asystenta do realizacji wyznaczonych przez niego celów.
 7. Producent – SimpleStep sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Macieja Rataja 50, 61-695 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000096209, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 PLN, posiadającą numer NIP 9721324878, REGON 521245043.
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 9. Sprzedawca – Producent lub jakikolwiek podmiot trzeci działający w imieniu i na rzecz Producenta i sprzedający Asystenta, w tym dealer, dystrybutor lub agent Producenta.
 10. Umowa – umowa sprzedaży urządzenia Asystent™ zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym lub inny dokument potwierdzający nabycie przez Kupującego od Sprzedawcy urządzenia Asystent™.
 11. Użytkownik końcowy – osoba fizyczna wykonująca pracę na rzecz Kupującego na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych.
 12. Wada – wystąpienie stanu braku działania lub nieprawidłowego działania Asystenta lub Oprogramowania.
 13. Zgłoszenie Serwisowe – informacja przekazana Producentowi przez Sprzedawcę lub Kupującego dotycząca wystąpienia Wad, a także innych zdarzeń, których obsługa należy do Producenta w związku z wykonywaniem Gwarancji.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Producent udziela Kupującemu gwarancji na Asystenta wraz z Oprogramowaniem.
 2. Gwarancja udzielana jest w ramach wynagrodzenia przewidzianego w Umowie.
 3. Gwarancja przysługuje wyłącznie Kupującemu.
 4. Gwarancja obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. W przypadku naprawy Asystenta lub Oprogramowania lub ich części, okres Gwarancji przedłuża się o czas, w trakcie którego Kupujący z Asystenta lub Oprogramowania nie mógł korzystać. W przypadku wymiany Asystenta, okres Gwarancji biegnie od nowa, od momentu odebrania Asystenta przez Kupującego.
 5. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Gwarancja nie narusza w żaden sposób uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi.

 

III. Zgłoszenia serwisowe

 1. Podstawą i warunkiem podjęcia przez Producenta realizowania Gwarancji oraz przystąpienia do usunięcia Wady jest dokonanie przez Kupującego prawidłowego Zgłoszenia Serwisowego.
 2. Kupujący zobowiązany jest dokonać Zgłoszenia Serwisowego niezwłocznie po ujawnieniu się Wady. Brak niezwłocznego dokonania Zgłoszenia Serwisowego lub dalsze użytkowanie Asystenta lub Oprogramowania, pomimo wystąpienia Wady, powoduje utratę przez Kupującego uprawnień wynikających z Gwarancji.
 3. Kupujący zobowiązany jest dokonać Zgłoszenia Serwisowego za pośrednictwem formularza Producenta znajdującego się na stronie internetowej pod adresem: service.assistant.simplestep.pl
 4. W Zgłoszeniu Serwisowym Kupujący zobowiązany jest opisać Wadę oraz wskazać dzień jest wystąpienia. W razie potrzeby i na żądanie Producenta Kupujący zobowiązany jest również:
  1. przekazać Producentowi dowód zakupu Asystenta lub dowód udzielenia licencji na Oprogramowanie,
  2. udzielać Producentowi odpowiedzi na pozostałe pytania dotyczące Zgłoszenia Serwisowego, w tym pytania ułatwiające zdiagnozowanie Wad oraz zastosowanie się do procedury wynikającej z Gwarancji.
 5. Po otrzymaniu Zgłoszenia Serwisowego, Producent zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie Zgłoszenia Serwisowego, a Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie wstrzymać korzystanie z Asystenta i Oprogramowania oraz wysłać Asystenta na własny koszt i ryzyko na adres siedziby Producenta, tj. ul. Macieja Rataja 50, 61-695 Poznań, w oryginalnym opakowaniu fabrycznym lub w sposób zapewniający bezpieczny transport Asystenta.
 6. W przypadku dokonywania przez Kupującego nieuzasadnionych Zgłoszeń Serwisowych, Producent może obciążyć go kosztami ekspertyzy, testów oraz transportu Asystenta i Oprogramowania.

 

IV. Usuwanie wad Asystenta

 1. W przypadku potwierdzenia wystąpienia Wady Asystenta i ustaleniu odpowiedzialności Producenta wynikającej z Gwarancji, Producent zobowiązany jest dokonać naprawy Asystenta lub jego części w terminie 60 dni od dnia otrzymania Asystenta od Kupującego.
 2. Producent zobowiązany jest wymienić Asystenta lub jego część na nową lub inną – wolną od wad, gdy:
  1. stwierdzi, że usunięcie Wady jest niemożliwe lub wiązałoby się z poniesieniem przez Producenta znacznych kosztów,
  2. w okresie Gwarancji dokonano trzech napraw dotyczących danej Wady Asystenta lub jego części, a Asystent nadal wykazuje takie same usterki.
 3. Po dokonaniu naprawy lub wymiany Asystenta Producent zobowiązany jest zwrócić Asystenta Kupującemu oraz przekazać mu protokół usunięcia Wady.

V. Usuwanie wad Oprogramowania

W przypadku potwierdzenia wystąpienia Wady Oprogramowania i ustaleniu odpowiedzialności Producenta wynikającej z Gwarancji, Producent zobowiązany jest usunąć Wadę Oprogramowania w terminie 60 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia Serwisowego.

 

VI. Wyłączenia Gwarancji

 1. Gwarancja nie obejmuje Wad wynikających z:
  1. korzystania z Asystenta lub Oprogramowania niezgodnie z ich przeznaczeniem i niezgodnie z instrukcją obsługi,
  2. normalnego zużycia Asystenta lub Oprogramowania,
  3. braku zgłaszania przez Kupującego wszelkich zauważonych nieprawidłowości w działaniu Asystenta lub Oprogramowania,
  4. uszkodzeń mechanicznych oraz niewłaściwego użytkowania Asystenta lub Oprogramowania, zaniedbania oraz wypadków i zdarzeń losowych niezależnie od ich przyczyny,
  5. niewłaściwej eksploatacji, konserwacji, instalacji oraz dokonywania jakichkolwiek zmian, ingerencji w konstrukcję Asystenta lub przeróbek w Asystencie lub Oprogramowaniu przez osoby i serwisy do tego nieupoważnione,
  6. wprowadzania modyfikacji, zmian lub dodatków w Oprogramowaniu lub Asystencie, które nie zostały zatwierdzone wcześniej przez Producenta,
  7. działania oprogramowania takiego jak: wirusy komputerowe, programy śledzące, konie trojańskie, itp.,
  8. wystąpienia usterek związanych z nieoryginalnym lub niewłaściwym oprogramowaniem dołączonym do Asystenta lub Oprogramowania, w przypadku, gdy wynikają one z ingerencji użytkownika (np. instalacji nieprawidłowych sterowników, użytkowania Oprogramowania bez licencji),
  9. eksploatacji Asystenta w warunkach znacznego zanieczyszczenia, wysokiej wilgotności lub dużych wahań temperatur, kontaktem z żywnością lub cieczą, korozji oraz zastosowania niewłaściwej mocy energii elektrycznej, lub działania substancji chemicznych,
  10. rys i uszkodzeń powierzchni z tworzyw sztucznych oraz innych elementów zewnętrznych narażonych na zużycie w ramach zwykłego użytkowania Asystenta,
  11. przepięć, wyładowań atmosferycznych, pożaru, działania szkodników, wypadku, działania strony trzeciej lub innych zdarzeń będących poza zasadną kontrolą Kupującego lub niewynikających z normalnych warunków pracy;
  12. siły wyższej lub sił natury.
 2. Gwarancja na Asystenta nie obowiązuje w przypadku zerwania z Asystenta jakiejkolwiek plomby serwisowej, świadczącej o nieautoryzowanej ingerencji w Asystenta oraz w przypadku uzyskania przez Kupującego lub jakikolwiek inny podmiot działający na jego rzecz i w jego imieniu nieautoryzowanego przez Producenta dostępu do Oprogramowania.

 

VII. Ograniczenie odpowiedzialności Producenta

 1. Producent nie odpowiada za terminowość wykonania obowiązków wynikających z Gwarancji, jeśli ich wykonanie było spowodowane z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Producent nie odpowiada za niekompatybilność Asystenta lub Oprogramowania z posiadanym przez Kupującego i zainstalowanym przez niego oprogramowaniem systemowym niedostarczonym przez Producenta.
 3. Producent nie odpowiada za szkody niebędące winą Producenta powstałe w związku z Gwarancją ani za żadne przypadki utraty danych.
 4. Producent nie odpowiada za utratę korzyści lub zysków przez Kupującego związaną z niemożnością korzystania z Asystenta lub Oprogramowania przez czas konieczny do usunięcia Wady.
 5. Producent nie gwarantuje, nie oświadcza ani nie zobowiązuje się, że w ramach Gwarancji będzie w stanie naprawić albo wymienić Asystenta lub Oprogramowanie bez narażenia Kupującego na ryzyko ujawnienia informacji lub danych przechowywanych w Asystencie lub na ryzyko utraty takich informacji lub danych.
 6. Maksymalna odpowiedzialność Producenta z Gwarancji nie może przekroczyć równowartości wynagrodzenia określonego w Umowie.

 

VIII. Klauzula informacyjna Producenta

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego oraz Użytkownika końcowego jest SimpleStep sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Macieja Rataja 50, 61-695 Poznań.
 2. Kontakt w zakresie ochrony danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: rodo@simplestep.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, w tym korzystania z Asystenta, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z Umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności dostawcom usług, na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 6. Każdej osobie fizycznej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 7. Każdej osobie fizycznej przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy, w tym do korzystania z Asystenta.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (poza EOG) jeśli ma tam siedzibę usługodawca Administratora. W związku z możliwością przekazania danych osobowych poza terytorium EOG, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Dane osobowe mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy. W żadnym przypadku przekazanie danych osobowe nie zwalnia Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Gwarancja stanowi dokument gwarancyjny bez konieczności składania dodatkowego dokumentu na okoliczność udzielenia gwarancji.
 2. Gwarancja nie stanowi umowy ubezpieczenia w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Gwarancji zostałoby uznane za nieważne lub nieskuteczne przyjmuje się, iż nie naruszy to ważności ani skuteczności pozostałych postanowień Gwarancji.
 4. W sprawach nieuregulowanych Gwarancją zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Ewentualne spory związane z wykonaniem Gwarancji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Producenta.